Algemene voorwaarden CF

 

Algemene Voorwaarden CREATIVE FLOORS

Inhoudsopgave

Artikel 1   Toepassing Algemene voorwaarden.. 1

Artikel 2   Garantie.. 1

Artikel 3   Offerte | Meerwerk.. 2

Artikel 4   Annulering.. 2

Artikel 5   Samenstelling, uitvoering en kleur. 3

Artikel 6   Verplichtingen/voorbereiding/aandachtspunten van u als afnemer.. 4

Artikel 7   Gebreken.. 6

Artikel 8   Betaling.. 6

Artikel 9   Aansprakelijkheid.. 7

Artikel 10     Toepasselijk recht en geschillen.. 7

 

Artikel 1                      Toepassing Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de producten van CREATIVE FLOORS gietvloeren.
 2. Door ondertekening van de overeenkomst of het werk door CREATIVE FLOORS te laten uitvoeren erkent u de voorwaarden ontvangen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
 3. Afwijkingen of aanvullingen op de verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden alleen als deze op tijd en schriftelijk zijn afgesproken.


Algemene Voorwaarden CREATIVE FLOORS (vervolg)

Artikel 2                      Garantie

 1. CREATIVE FLOORS garandeert dat haar product(en) deugdelijk en volgens overeengekomen voorwaarden wordt aangebracht.
 2. De enige voorwaarde om aanspraak te maken op de garantie, is dat u uw vloer op correcte en normale wijze behandelt, zoals omschreven in ons onderhoudsadvies.
 3. Op haar gietvloeren verleent CREATIVE FLOORS een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk en nadat de klant zijn betalingsverplichtingen aan CREATIVE FLOORS heeft voldaan.
 4. Niet onder garantie valt:
  • De vloeistofdichtheid van de gietvloer–wand aansluiting valt niet onder de garantie, aangezien deze moet worden gekit door derden en door de gebruiker periodiek moet worden gecontroleerd.
 • Mechanische beschadigingen (bijv. vallende scherpe/zware voorwerpen)
 • Adervorming (een bolling in de gietvloer met de vorm van een ader, vaak een aftekening scheur ondergrond)
 • Scheurvorming (veroorzaakt door bijv. beweging uit de ondergrond / constructie / krimp, verzakking pand)
 • Schade ontstaan als gevolg van osmotische druk (optrekkend vocht uit de ondergrond)
 • Slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik (geen inloopmatten, geen schoenen vegen, verkeerde schoonmaakmethoden, geen goede bescherming meubels, kapotte naaldhakken of soortgelijke gebeurtenissen.
 • Bij het aanbrengen van de toplaag worden rollers en kwasten gebruikt, zodat lichte aanzetten zichtbaar kunnen zijn (vooral als u tegen het strijklicht inkijkt). Deze zijn geen reden tot afkeuring en gelden niet als gebrek.
 • Ingevallen vuil (bromvliegen, stucbrokken en ander vuil proberen wij wel voor het aflakken te repareren)
 1. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, dan zullen wij de vloer plaatselijk of in zijn geheel herstellen/vervangen.
  In aansluiting op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geldt, dat vergoeding van eventuele gevolgschade is uitgesloten. De kosten voor in- en uitruimen van de ruimte(s), de opslag van de objecten zoals meubels en verblijfkosten zoals in een hotel zijn uitgesloten. U dient ons altijd de gelegenheid te geven de vloer te herstellen in welk opzicht dan ook. Dit is inherent aan het leggen en eventueel herstellen van de gietvloer. Een geschikt moment tot herstel gaat altijd in overleg.
 2. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden is het van belang dat de afnemer de adviezen/instructies van CREATIVE FLOORS opvolgt.

Artikel 3                      Offerte | Meerwerk

 1. De opgegeven prijzen in de offerte blijven tot aan de vervaldatum geldig.
 2. Voor de prijsopgave in de offerte gaan we ervan uit dat de ruimtes en de ondergronden, waar
  CREATIVE FLOORS haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen als omschreven in de artikelen 6 van deze voorwaarden.
 3. De prijsopgave in de offerte is exclusief eventueel nader overeen te komen meerwerk. Indien van meerwerk sprake van is, wordt dit van tevoren kenbaar gemaakt.
 4. Voor facturering geldt het daadwerkelijk gelegde aantal vierkante meters, door CREATIVE FLOORS
  gemeten in het werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De vierkante meterprijs is gebaseerd op staffelprijzen. Een verandering in het aantal meters
  leidt daarom soms tot aanpassing van de meterprijs van de opdracht. Een groter aantal
  vierkante meters resulteert in een lagere vierkante meterprijs en omgekeerd. De staffelprijslijst
  geldend op het moment van het sluiten van de overeenkomst zal dan worden gehanteerd.
  Eventuele acties en-/of kortingen blijven natuurlijk van toepassing.

 

Artikel 4                      Annulering

 1. U kunt de overeenkomst binnen 72 uur na het versturen van de bevestiging kosteloos annuleren.
 2. Bij annulering na de door ons uitgevoerde vloerbeoordeling brengt CREATIVE FLOORS 50% van de overeengekomen prijs in rekening.


Algemene Voorwaarden CREATIVE FLOORS (vervolg)


Artikel 5                      Samenstelling, uitvoering en kleur

5.1 Samenstelling

 1. CREATIVE FLOORS hanteert producten met UV-filters en alifatische kunststoffen, welke de hoogst mogelijke UV-bescherming
  van de vloer bieden en vertragen/verminderen van verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan, afhankelijk van de kleur, op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden, zoals bij direct zonlicht en bij
  openslaande deuren. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van het moment van oplevering, maar geldt dat zoals bij elk product op termijn altijd nog steeds een mate van verkleuring kan optreden.
 2. De vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Lees daarom voor gebruik het onderhoudsadvies.

 

5.2 Uitvoering 

 1. De door CREATIVE FLOORS opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Haar producten zijn ondergrond volgend, nooit waterpas.
 2. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer en het feit dat de vloer met de hand gegoten worden zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.
 3. Bij het aanbrengen van de toplaag worden rollers en kwasten gebruikt, zodat lichte aanzetten zichtbaar kunnen zijn (vooral als u tegen het strijklicht inkijkt). Deze zijn geen reden tot afkeuring en gelden niet als gebrek.
 4. Een betonlook uitvoering wordt ter plaatse aangebracht. Iedere betonlook zal per project verschillen en is daarom uniek. Er zullen verschillen van uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen voorkomen. Sommige delen zullen rustiger, andere een drukker uiterlijk bezitten. Op de tweede of derde dag van applicatie wordt de gietlaag aangebracht. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn, zodat u het proces kunt zien.
 5. Er is altijd enig kleurverschil ten opzichte van een overeengekomen monster of kleurenwaaier mogelijk.
 6. Uw gietvloer wordt met de hand gegoten. Factoren als temperatuur, stof en tocht zullen altijd enige invloed uitoefenen. Bij oplevering kunt u daarom wat haartjes, vuiltjes of blaasjes tegenkomen en kan enig glansverschil, oneffenheid of spaanslag ontstaan. Bij twijfel, stuur een mail naar mail@creativefloors.nl
 7. Indien er veel zon de ruimte binnenkomt, is er sprake van gedeeltes vloer die warmer zijn dan andere delen. Hierdoor kan het zijn dat de laklagen anders opdrogen ten opzichte van elkaar. De vloei is dan te kort. Hierdoor ontstaan rollerbanen. Zorg voor afscherming zon en de juiste vloertemperatuur (artikel 6.4). Hierdoor vloeit de lak constanter en is het resultaat veel mooier.

 

5.3 Kleur

 1. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer. (Kleur)afwijkingen komen voor en horen bij de aard van het
  type product. Oneffenheden in de ondergrond worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen. De gietvloer is ondergrond volgend, nooit waterpas.
 2. CREATIVE FLOORS vloersystemen worden op locatie op de dekvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product CREATIVE FLOORS vloeren.
 3. Wijziging van uw kleurkeuze is tot 3 weken voor aanvang van het werk mogelijk. De uiteindelijke kleur kan altijd enigszins afwijken van het gekozen (kleur) monster.  Algemene Voorwaarden CREATIVE FLOORS (vervolg)

 

Artikel 6                      Verplichtingen/voorbereiding/aandachtspunten van u als afnemer
Bij de uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat u als afnemer de onderstaande punten doorloopt, overlegt en meld bij de aannemer, het klusbedrijf en dekvloerleverancier. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u met ons contact opnemen voor uitleg.
Wij willen er alles aan doen om onnodig meerwerk en vertragingen te voorkomen. Deze punten zijn ervoor bedoeld om dat te bereiken.

 

 • Algemeen
 1. U stelt ons de ruimtes bezemschoon, ondergrond vrij van stucresten, tochtvrij, waterdicht, ontruimd en goed bereikbaar ter beschikking.
 2. Binnendeuren zijn verwijderd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. De trap is geplaatst. Deze dient afgeplakt te zijn om eventuele beschadiging te voorkomen.
 4. Zorg ervoor dat uw huis schoon en goed wind- en waterdicht
 5. Er kunnen geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd in en om het huis.
 6. Werkzaamheden die niet concreet/duidelijk in onze overeenkomst zijn omschreven, behoren niet tot het aangenomen werk.
 7. Zorg voor goede werkende verlichting in elke ruimte. Geen bouwlampen. Peertjes zijn voldoende.
 8. Zorg voor goede werkende stopcontacten in elke ruimte. Geen verlengkabels.
 9. Zorg ervoor dat de thermostaat werkend is en op de juiste plaats aanwezig is.
 10. Er kunnen geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd.
 11. Plan stucwerk en schilderwerk in voordat de gietvloer gelegd wordt.

 

 • Ondergrond (door u als afnemer door te geven aan Aannemer-klusbedrijf en/of dekvloerbedrijf)

Voor cementgebonden/anhydriet en betonnen ondergronden geldt:

 1. Plaats waterdichte folie in de vloeropbouw om optrekkend vocht te voorkomen.
  Indien u een kruipruimte heeft dient deze voldoende geventileerd te zijn. CREATIVE FLOORS checkt dit niet. U kunt dit zelf beoordelen of door een vakkundig bouwkundig bedrijf laten controleren.
 2. Vraag doorsnede details van de vloeropbouw aan de aannemer.
 3. Vlakheid van de ondergrond dient minimaal te voldoen aan NEN 2747:2001, vlakheidsklasse 3. De aan te brengen gietvloer volgt de ondergrond; als dat niet gewenst zodat uitgevlakt of geëgaliseerd moet worden, dient dit vooraf overeen gekomen te worden (daarbij geldt een meerprijs). De vloer mag niet zanderig zijn.. Op de vloer moet geen lijmlaag voorkomen.
 4. De aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond, zoals geacht te worden zijn aangebracht volgens de geldende NEN-Normen 2742-2007 en NEN-2747-2001. De hoeveelheid en locatie dient door de aannemer of dekvloerleverancier te worden bepaald. Afnemer dient dit te melden bij de aannemer.
 5. Voor cementgebonden of betonnen ondergronden geldt:
 • een vochtpercentage in de ondergrond bij beton niet hoger dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%.
 • Voor anhydriet gebonden ondergronden geldt: een vochtpercentage in de ondergrond niet hoger dan 0,5%.
 • Voor houten ondergronden gelden voorbereidingen welke wij in een apart voorschrift aanbevelen.
 • Dat in natte ruimtes de binnenhoeken van de wandafwerking worden afgekit.
 • Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
 • De hierboven opgesomde voorbereiding voor de ondergronden zijn heel belangrijk voor een
  goede oplevering van uw gietvloer. De voorbereiding beïnvloedt in grote mate het
  kwalitatieve eindresultaat.
 1. Kunnen de punten zoals vermeld door u niet nagekomen worden, proberen wij u daarmee te helpen. Houdt u dan wel rekening met meerkosten die wij dan mogelijk moeten maken. Meerkosten proberen wij altijd te voorkomen en indien ze voorkomen altijd van te voren met u te bespreken. Een goede samenwerking is wel van belang om het mooiste eindresultaat te behalen.
 2. Bouwkundige aanpassingen welke betrekking hebben op de vloeropbouw, aangestorte delen, verschil in diktes dekvloer of andere aspecten dienen door de afnemer gemeld te worden bij de CREATIVE FLOORS. Hierdoor kan een betere indicatie gegeven worden van droogtijd.Algemene Voorwaarden CREATIVE FLOORS

 

 • Vloerverwarming
 1. Als de ondergrond is voorzien van vloerverwarming, dient het opstook- en afkoelprotocol van de vloerverwarming volledig uitgevoerd te worden voordat de gietvloer wordt aangebracht. Daarna dient de temperatuur van het proceswater in de vloerverwarming minimaal drie dagen op constante temperatuur ingesteld te zijn (bijv 30 graden watertemp. en 18,5 graden kamertempatuur instellen) voordat de gietvloer aangebracht kan worden. Bent u niet zeker of dit alles deugdelijk gebeurd is, neem dan vooraf contact op met de leverancier van de vloerverwarming en laat het ons weten.
 2. Het doorlopen van het protocol kan als volgt: De temperatuur van het leidingwater dient met stappen van 5°C per 24 uur verhoogd te worden tot maximaal 40°C en weer afkoelen in hetzelfde tempo. Dit proces moet minimaal een keer plaatsvinden, het advies is twee keer doorlopen. Doel is om scheurvoming in de dekvloer zoveel mogelijk vooraf plaats te laten vinden.
 3. Tijdens het aanbrengen van de gietvloer staat de kamertemperatuur op 18,5°C. Dit 3 dagen voor aanvang instellen.

 

 • Gietvloer in badkamer en douchegedeelte
 1. In verband met het uitharden van de toplaag, adviseren wij u om pas na 7 dagen na gereedheid gietvloer te douchen. Continu water op de toplaag binnen 7 dagen kan resulteren in witte uitslag van de toplaag of andere mankementen.
 2. De ondervloer in het douchegedeelte wat als inloopdouche fungeert dient op afschot geplaatst te worden. Een drain dient rondom 5cm vrij te liggen van wanden en gelijk met de vloer waterpas geplaatst te worden.
 3. Het onjuist aanbrengen van afschot in de ondervloer valt buiten onze verantwoordelijkheid.
  • Gietvloer onderhoud
 4. Een gietvloer kent een goede bestendigheid tegen de meest voorkomende vloeistoffen. Geef vloeistoffen anders dan water echter niet de kans om in te weken en haal deze wel van de vloer.
 5. Een gietvloer is bewezen zeer slijtvast te zijn. Een gietvloer kan echter niet tegen scherpe of schurende materialen. Voorzie meubels van schone viltjes en voorkom zoveel mogelijk inloop van zand of steentjes.
 6. (Nat) onbehandeld hout, rubber, leer, inkt, e.d. kunnen vlekken achterlaten.
 7. Weekmakers kunnen, zeker bij een nieuwe vloer, vlekken veroorzaken. Laat deze spullen daarom niet (nat) op de vloer staan.
 8. Lees voor meer informatie over onderhoud en reiniging ons onderhoudsadvies, heeft u meer vragen, wij helpen u graag!
 9. U dient de gietvloer te onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften, welke op onze website staan vermeld en wij altijd meesturen met de slotfactuur. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van de gerealiseerde gietvloer.

 

 • Vocht vanuit de ondergrond
 1. De gietvloer sluit de ondergrond hermetisch af. Voorkom daarom vocht vanuit de ondergrond door te korte droogtijden van de ondergrond of niet goed afgedichte verwarmingsbuizen.
 2. De gietvloer zelf produceert bij applicatie geen vocht en zal daarom zelf nooit vochtwerking veroorzaken.
 3. De dekvloer moet twee weken voor aanvang kurkdroog zijn en blijven. Let hier goed op, want vocht in de ondergrond valt niet onder garantie. Maximale restvocht percentages bedragen 0,5% voor anhydriet, 2,5% voor zandcement en 4% voor beton.
 4. Op houten ondergronden moet een fermacell ondervloer van 28mm aangebracht worden, verlijmd en om de 20 cm geschroefd. Let op: deze platen moeten minimaal vier weken in het huis geacclimatiseerd hebben voor plaatsing van de gietvloer.
 5. Vochtmetingen gedaan door CREATIVE FLOORS zijn indicatief en ter controle, maar kunnen geen uitsluitsel bieden tegen aanwezig restvocht dieper dan 4cm in de ondergrond.
 6. Zorg voor een goede ventilatie en een temperatuur van 18° C voor een optimaal droogproces.
 7. Plaats bij twijfel bouwdrogers in de ruimte. Houdt in dat geval de ruimte gesloten en gooi opgevangen water dagelijks weg.
 8. Optrekkend vocht dient uitgesloten te worden. Plaats waterdichte folie in de vloeropbouw om optrekkend vocht te voorkomen. Heeft u een kruipruimte, zorg dat deze voldoende geventileerd is. Mocht dat niet het geval zijn of als u daarover twijfelt, dan dient u ons daarover zo spoedig mogelijk te informeren ter voorkoming van gebreken. De vloer dient blijvend droog te zijn. Osmose (optrekkend vocht) valt namelijk buiten de garantie. Informeer uw aannemer of klusjesman hier ook over.

 

 

 

 

 

 


Algemene Voorwaarden CREATIVE FLOORS (vervolg)

 

 • Aansluiting muren | Plinten
 1. MDF of houten plinten gelijmd plaatst u vooraf, maar lakt u achteraf. Geschroefde plinten, RVS of aluminium dienen na de gietvloer geplaatst te worden. Houdt dan rekening met extra kosten voor het afwerken van de randstroken. Een plintloze aansluiting wordt niet geadviseerd. Het stucwerk moet uitermate strak aangebracht zijn voor een goed resultaat. Houdt u ook rekening met extra kosten voor randstroken.
 2. U kunt uw gietvloer na 7 dagen afplakken met schilderstape.
 3. Pas voor uw kitwerk aan de plinten alleen acrylaat of pu-kit toe (geen siliconenkit)
 4. MDF of houten plinten dienen na oplevering geschilderd te worden.

 

 • Vloerbeoordeling CREATIVE FLOORS
 1. De indicatie vochtmeting vindt bij de vloerbeoordeling en bij start werkzaamheden plaats door CREATIVE FLOORS. Dit gebeurt door middel van een digitale vochtmeter. Let op dat deze meting slechts dient als extra controle voor u. Omdat het steekproeven zijn kan het geen volledig uitsluitsel bieden tegen het toch voorkomen van restvocht en eventueel daaruit
  voortvloeiende vochtwerking; zorg daarom dat u de regel volgt dat de vloer 1,5 week per cm vloerdikte gedroogd heeft en twee weken voor start applicatie niet meer met vocht belast wordt.

 

 • Planning | Duur werkzaamheden gietvloer
 1. Het aanbrengen van de gietvloer duurt circa 1 (<100m2) tot 1,5 werkweek (>100m2)
 2. Als de werkzaamheden klaar zijn is de gietvloer is na 24 uur beloopbaar op schone sokken.
 3. Als de werkzaamheden klaar zijn is de gietvloer is na 48 uur belastbaar voor meubels met de juiste bescherming.
 4. Als de werkzaamheden klaar zijn is de gietvloer is na 72 uur belastbaar in combinatie met vloeistoffen welke tijdelijk in aanraking komen met de vloer.
 5. Als de werkzaamheden klaar zijn is de gietvloer is na 7 dagen belastbaar voor continu water op de vloer zoals in de douche.
 6. Worden er nog werkzaamheden uitgevoerd, gebruik dan beschermingsmateriaal zoals stucloper of hardboard.
 7. Uitvoering van het werk is in 1 fase; als in meerdere fases gewerkt moet worden geldt een meerprijs.
 8. Reserveer voor het plaatsen van een gietvloer een werkweek. Op die manier houdt u rekening met onvoorziene omstandigheden zoals eventuele voorbewerkingen en reparaties aan de ondergrond. Een gietvloer wordt in 3 tot 5 arbeidsgangen aangebracht, afhankelijk van het type vloersysteem.
 9. Plan het plaatsen van de Gietvloer als een van de laatste onderdelen van de afbouw in. Wij komen, samen met de keuken, als een van de laatste in uw planning. Deze planning is voorlopig. Uiterlijk zes weken voor start van applicatie moet de planningsweek definitief gemaakt worden. Wilt u na het definitief maken van de planning deze nogmaals wijzigingen, brengt dit mogelijk planningsvertraging met zich mee. Voorkom dat het project enkele dagen voor of zelfs in de applicatieweek uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van de arbeidsuren voor dat project.

Artikel 7                      Gebreken

 1. Zijn er gebreken, meldt deze dan binnen 72 uur na oplevering.
 2. Bij herstelwerkzaamheden levert u de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.

 

Artikel 8                      Betaling

 1. De afnemer is verplicht de facturen van CREATIVE FLOORS binnen 7 werkdagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.
 3. Daarnaast is de afnemer bij niet tijdige betaling de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 450,- verschuldigd welke CREATIVE FLOORS moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden CREATIVE FLOORS (vervolg)

Artikel 9                      Aansprakelijkheid

 1. CREATIVE FLOORS stelt zich verantwoordelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers of transporteur is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de
  ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van CREATIVE FLOORS.
 2. CREATIVE FLOORS is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de
  uitvoering van het werk in geval de schade aan CREATIVE FLOORS is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van CREATIVE FLOORS voor de door de afnemer geleden schade bedraagt maximaal het bedrag van de opdracht.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor onvoorziene invloeden van buitenaf. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor werking van of vanuit de ondergrond (scheur- of blaasvorming) of andere gebreken in de gietvloer veroorzaakt door de ondergrond, fundering of constructie. Scheuren vanuit de ondervloer vallen buiten de garantie.

 

Artikel 10        Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen CREATIVE FLOORS en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen CREATIVE FLOORS en haar afnemers zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfsschap Afbouw voor een kwaliteitscontrole of bindend advies.

 

Indien u vragen of onzekerheden heeft betreffende de hier vermelde punten, neemt u dan voor overleg of toelichting contact met ons op. Ook via onze website (www.creativefloors.nl) is meer informatie beschikbaar.